Hydroplane Programme Covers

1983

Miami, 05/06/1983
05/06/1983
Miami
Seneca Lake, 12/06/1983
12/06/1983
Seneca Lake
Dessau, 26/06/1983
26/06/1983
Dessau
Detroit, 26/06/1983
26/06/1983
Detroit
Madison (Indiana), 03/07/1983
03/07/1983
Madison (Indiana)
Evansville, 10/07/1983
10/07/1983
Evansville
Tri-Cities, 31/07/1983
31/07/1983
Tri-Cities
Seattle, 07/08/1983
07/08/1983
Seattle
San Diego, 18/09/1983
18/09/1983
San Diego
Houston, 02/10/1983
02/10/1983
Houston