Hydroplane Programme Covers

1984

Miami, 09/06/1984
09/06/1984
Miami
Syracuse, 16/06/1984
16/06/1984
Syracuse
Dessau, 24/06/1984
24/06/1984
Dessau
Evansville, 01/07/1984
01/07/1984
Evansville
Madison (Indiana), 08/07/1984
08/07/1984
Madison (Indiana)
Detroit, 15/07/1984
15/07/1984
Detroit
Tri-Cities, 29/07/1984
29/07/1984
Tri-Cities
Seattle, 05/08/1984
05/08/1984
Seattle
San Diego, 16/09/1984
16/09/1984
San Diego
Houston, 07/10/1984
07/10/1984
Houston