Hydroplane Programme Covers

1982

Miami, 06/06/1982
06/06/1982
Miami
Seneca Lake, 13/06/1982
13/06/1982
Seneca Lake
Detroit, 27/06/1982
27/06/1982
Detroit
Madison (Indiana), 04/07/1982
04/07/1982
Madison (Indiana)
Evansville, 11/07/1982
11/07/1982
Evansville
Tri-Cities, 01/08/1982
01/08/1982
Tri-Cities
Dayton, 08/08/1982
08/08/1982
Dayton
Seattle, 08/08/1982
08/08/1982
Seattle
San Diego, 19/09/1982
19/09/1982
San Diego
Houston, 03/10/1982
03/10/1982
Houston